Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση στα Δικαστήρια του Πειραιά

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια
– την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια,
– την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και
– την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όσους-ες ασκούμενους-ες δικηγόρους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα Δικαστήρια Πειραιά (ΕΦΕΤΕΙΟ -ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ -ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ -ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ -ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ -ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ) να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου από την Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι την Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
Επισημαίνεται ότι:
– Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα Δικαστήρια του Πειραιά ορίζονται σε σαράντα πέντε (45) ανά εξάμηνο.

– Οι ασκούμενοι τοποθετούνται σε τμήματα από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια (Εφετεία, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες και Ειρηνοδικεία).
– Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης στην προσεχή περίοδο είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2012 και λήξης η 15η Μαρτίου 2013.
– Το ωράριο απασχόλησης είναι 09:00 – 14:00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
– Η μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
– Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δικαστηρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α)να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά β) να έχουν υποβάλει αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με την αποδοχή της αίτησής τους.
– Η αίτηση κατατίθεται στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά καθημερινά από 9:00 έως 14:00.
Κάθε ασκούμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας,
β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
γ) τηλέφωνο επικοινωνίας,
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και
ε) τα Δικαστήρια, χωρίς σειρά προτίμησης και χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
στα οποία επιθυμούν να κάνουν άσκηση.

Επίσης, στην ίδια αίτηση δηλώνουν υπευθύνως ότι
α) τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθινά και
β) δεσμεύονται να αποδεχθούν τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει ανά Δικαστήριο.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ανά Δικαστήριο υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και αναφέρονται ανωτέρω, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση ανά Δικαστήριο και ο κάθε υποψήφιος θα συμμετάσχει στις κληρώσεις για τα Δικαστήρια που έχει δηλώσει με την αίτησή του ότι τον ενδιαφέρουν.
Οι κληρώσεις θα γίνουν με τη σειρά που τα Δικαστήρια αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κληρωθεί για άσκηση σε κάποιο Δικαστήριο αποκλείεται από τις υπόλοιπες κληρώσεις.
Η δημόσια κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με την παρουσία εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων και Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, καθώς και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www. dspeir. gr ) με τα ονόματα των επιλεγέντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά την επομένη ημέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 και να συμπληρώσουν σχετικό απογραφικό δελτίο με τα αναλυτικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης και έγκυρης συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου, χάνουν τη θέση τους και δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση.
Τα απογραφικά δελτία θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να ξεκινήσει η άσκηση των επιλεγέντων στα Δικαστήρια.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης στα δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος για τη συμπλήρωση του 18μηνου της άσκησης, ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Πειραιάς 3 Σεπτεμβρίου 2012  

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μανουσάκης                            Γιώργος Σταματογιάννης                          

 

Ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Πειραιά                                  

                                         Ηλίας Κλάππας

Σχόλια