Πρωτοδικείο Αθηνών: Κατάθεση Δικογράφων Ασφ.Μέτρων – Πρ. Διαταγές

0

-Απαιτείται η κατάθεση δικογράφου στη Γραμματεία.
-Προσδιορισμός δικασίμου αμέσως όταν δεν ζητείται προσωρινή διαταγή.
-Χρέωση των υποθέσεων προσωρινών διαταγών στους Προέδρους Υπηρεσίας δυνάμει του αύξοντος αριθμού κατάθεσης.
-Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής, μετά την κατάθεση του δικογράφου στη Γραμματεία, προσδιορίζεται χωρίς κλήση για την ίδια ημέρα.
Σε περίπτωση που ο Δικαστής κρίνει ότι απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου του αιτούντος, τότε και εφόσον το δικόγραφο έχει κατατεθεί μέχρι τις 11.00 π.μ., διατάσσει την κλήτευση τηλεφωνικά για την ίδια ημέρα το μεσημέρι.
Διαφορετικά, αν το δικόγραφο έχει κατατεθεί μετά τις 11.00 π.μ., ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής εντός δύο εργάσιμων ημερών.
-Ο προσδιορισμός των αιτήσεων αναστολών γίνεται στη δικάσιμο που έχει οριστεί για τη συζήτηση της ανακοπής. Εξαίρεση στις περιπτώσεις όπου επισπεύδεται πλειστηριασμός πριν από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις αναστολής προσδιορίζονται για ημέρα Πέμπτη πριν από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού.
-Ο πρόεδρος ασφαλιστικών μέτρων επί διαφόρων για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς γίνεται για τη δικάσιμο που έχει οριστεί για τη συζήτηση της αγωγής, εφόσον αυτή έχει ασκηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση προσδιορίζονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας στις διαθέσιμες δικασίμους.
-Υποθέσεις νομικής βοήθειας εισάγονται για συζήτηση αυθημερόν ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας.
-Υποθέσεις άρθρων 87-94 του ν.δ. 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» εκδικάζονται από τους προέδρους που δικάζουν ασφαλιστικά μέτρα.
 

Σχόλια