Στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης ο Υφυπουργός Κ. Καραγκούνης

0

Προτάσεις για τη δέσμευση και δήμευση προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέτρα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου συμμετείχε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κώστας Καραγκούνης.
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών 25-26 Οκτωβρίου που διεξήχθησαν στο Λουξεμβούργο τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τα εξής :
 
I.          Τρεις προτάσεις Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
1)         με τη δέσμευση και τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2)         με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μέσω του ποινικού δικαίου και
3)         με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.
II.         Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).
III.       Η τελική έκθεση του πέμπτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων για το οικονομικό έγκλημα και τις οικονομικές έρευνες καθώς επίσης και παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του 2012 σχετικά με την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.
 
Κατά την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Καραγκούνης, δήλωσε ικανοποιημένος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων, σε σχέση με την πρώτη πρόταση οδηγίας  και συνεχάρη την Προεδρία για τη συμβολή της στο ως άνω θέμα. Κατά την άποψη της χώρας μας, το κείμενο της πρότασης οδηγίας που εξετάστηκε κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κατά το μέρος που εισάγει αντικειμενικά κριτήρια, όπως η αναφορά σε οικονομικό όφελος και θα πρέπει να τεθούν άλλα επίσης ασφαλή κριτήρια, όπως του πεδίου της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων μόνο σε σοβαρές υποθέσεις ή σοβαρά εγκλήματα.
Ως προς τη δεύτερη πρόταση, που αφορούσε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μέσω του ποινικού δικαίου, ο Υφυπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών οργάνων και τάχθηκε υπέρ της αρχής της.
Περαιτέρω, ως προς το θέμα του οικονομικού εγκλήματος και τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με στόχο μια καλύτερη Ευρώπη, ανέφερε ότι συμφωνεί με την προσέγγιση ότι μόνο τα παραδοσιακά μέτρα επιβολής του νόμου δεν μειώνουν τον κίνδυνο που προκύπτει από εγκληματικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαπίστωση ότι για τους εγκληματίες αυτούς αποτελεί βαρύτερη συνέπεια να απολέσουν τα προϊόντα εγκλήματος που απέκτησαν παράνομα.
Επιπλέον, ο κ. Καραγκούνης τάχθηκε υπέρ της ενδυνάμωσης των μέσων της καταπολέμησης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω του ποινικού δικαίου και μέσω μηχανισμών που θα διευκολύνουν τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για να εντοπίζουν τις έκνομες ενέργειες.
Όσον αφορά το τρίτο ζήτημα, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, ο Υφυπουργός τόνισε ότι είναι αναγκαία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, για παράδειγμα μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων (ΓΑΠΣ). Περαιτέρω, και για τη στήριξη του κοινού έργου τους για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μελετήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ όλων των αρχών επιβολής του νόμου, όπως η αστυνομία, τα τελωνεία, η συνοριακή φρουρά κλπ.
Ως προς την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων, ο κ. Καραγκούνης δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής και επέστησε την προσοχή στο ζήτημα του περιορισμού του διοικητικού άχθους καθώς και της μη οικονομικής επιβάρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.