Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Αναβολή για το πιστοποιητικό υψηλής παραγωγικότητας

0

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.64/27.9.2011 εγκυκλίου μας και μετά από ερωτήματα συναδέλφων, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4015/2011, το «πιστοποιητικό υψηλής παραγωγικότητας» θα απαιτείται μόνο μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δεν έχει εισέτι εκδοθεί, η δε διαδικασία σύνταξής της, όπως μας δήλωσαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ξεκινήσει εντός του έτους 2012.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Σχόλια