Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση Διευκρινιστική για N 4014 / 2011

0

Σε συνέχεια της με αριθμό 2389/12-12-2011 ανακοίνωσης του Συλλόγου μας, με την οποία μεταξύ άλλων σας κοινοποιήθηκε το με αριθμ. πρωτ.  55219/9-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διευκρινίζουμε ότι όλα τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό αφορούν τη μελλοντική νομοθετική ρύθμιση που εξαγγέλθηκε, μέχρι τη θέσπιση της οποίας ισχύουν στο ακέραιο οι διατάξεις του Ν.4014/2011 και του Ν.4030/2011.