Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση – Παράταση μέχρι 31-12-2014 βεβαίωσης περί υπάρξεως ή μη διαθήκης

0

Θέμα: Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α) άρθρο 36 παρ. 2 – Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης περί υπάρξεως ή μη διαθήκης.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4111/23-1-2013 (ΦΕΚ 18/25-1-2013 τευχ. Α), με το άρθρο 36 παρ. 2 του οποίου παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 10 παρ. 6 του Ν.Δ. 3082/1954 (ΦΕΚ 257 Α) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 για μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού περί υπάρξεως ή μη διαθήκης προς έκδοση κληρονομητηρίου, δήλωση φόρου κληρονομίας και αίτηση μεταγραφής της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας.

Θα επακολουθήσει εγκύκλιος, καθώς ο ως άνω νόμος περιέχει και άλλες διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, ρυθμίσεις θεμάτων αυθαιρέτων, κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Σχόλια