Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ανακοίνωση Σχετικά με την Εφαρμογή του Ν.4014/2011

0

Το κατωτέρω κείμενο αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση των θεμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 και είναι προϊόν συνεργασίας του ΣΣΕΑΠΑΔ με την Ένωση Υποθηκοφυλάκων, η οποία συνεργασία, ευελπιστούμε ότι, θα συνεχιστεί και για το μέλλον, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την άρση των οποιωνδήποτε ασαφειών και αμφισβητήσεων, που εμποδίζουν τις συναλλαγές.

Δεν απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις εξής περιπτώσεις:

α) στις πράξεις δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς,

β) στις πράξεις δήλωσης του Ν. 1221/1981,

γ) στις περιπτώσεις τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού, με τις οποίες τροποποιούνται οι χρήσεις των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, εφ’ όσον δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

δ) στην άρση διαλυτικής αίρεσης,

ε) στις διορθώσεις συμβολαίων, με τα οποία δεν συντελείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος,

στ) σε σύσταση κανονισμού οικοδομής ή οικοδομικών συγκροτημάτων,

ζ) σε όλες τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

η) σε όλες τις πράξεις υπό αναβλητική αίρεση (π.χ. δωρεά αιτία θανάτου),

θ) στην εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, καθώς και στη σύσταση υποθήκης με δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής και εν γένει σε κάθε αναγκαστική εγγραφή υποθήκης και

ι) σε μονομερείς παραχωρήσεις σε κοινή χρήση με παραίτηση από κυριότητα.

Απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του άρθρ. 23 § 4 Ν. 4014/2011, στις εξής περιπτώσεις:

Α) σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, όπως αγοραπωλησία, ανταλλαγή, διανομή, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή, κ.λπ.,

Β) σε σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Η άνω βεβαίωση απαιτείται να είναι συνολική για όλο το ακίνητο, εξαιρουμένων των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων,

Γ) σε τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, όταν έχουμε αλλαγή της επιφανείας ή των χιλιοστών των οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 4 Ν. 4014/2011, εφ’ όσον δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. Η άνω βεβαίωση στην περίπτωση αυτή θα αφορά μόνο τις τροποποιούμενες ιδιοκτησίες.

Γ) στην παροχή υποθήκης με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

Δ) στην πλήρωση διαλυτικής αίρεσης και

Ε) στη σύσταση δουλείας.

Η εφαρμογή του άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο συμβόλαιο θα έχει ως εξής:

α) Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου κατά το άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 49 του Ν. 4030/2011 όπως ισχύει, η από …/…/201.. βεβαίωση του μηχανικού …….……….…, με μοναδικό αριθμό ακινήτου ……………..

με τις εξής περιπτώσεις:

1.- ότι στο μεταβιβαζόμενο γήπεδο (οικόπεδο ή αγροτεμάχιο) δεν υπάρχουν κτίσματα.

2.- ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο (γήπεδο με κτίσματα ή αυτοτελής οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Και όταν υφίστανται εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές χρήσης προστίθεται στην βεβαίωση του μηχανικού:

3.- ότι έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετες κατασκευές (ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις), οι οποίες όμως εμπίπτουν στην εξαίρεση της περιπτώσεως …. της παραγρ. 2 του άρθρ. 23 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις  της παραγρ. 3 του αυτού άρθρου.

β) Στην περίπτωση υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή χρήσεων στις δια-τάξεις του άρθρ. 24 § 14 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου κατά το άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 49 του Ν. 4030/2011 όπως ισχύει, η από …/…/201.. βεβαίωση του μηχανικού …….……….…, με μοναδικό αριθμό ακινήτου ………….., καθώς και η από …/…/201.. βεβαίωση ολοκληρωμένης υπαγωγής κατασκευών ή χρήσεων στις διατάξεις του άρθρ. 24 § 14 Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τ’ άρθρ. 5 και 2.1 της υπ’ αριθμ. 41498/27-9-2011 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2167 Β), [αντιγραφή όπως αναγράφεται στην περιγραφή της υπαγωγής], επιφανείας ………….., η οποία απεικονίζεται στην από …/…/201.. κάτοψη του μηχανικού …….……….…

Σημειώνεται: 1) ότι μοναδικό αριθμό ακινήτου έχει μόνο η βεβαίωση του μηχανικού, όχι η βεβαίωση ολοκληρωμένης υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και 2) ότι ανάλογο περιεχόμενο με τα ανωτέρω θα έχει και η δήλωση του ιδιοκτήτη.

Παρατήρηση: Η ανωτέρω δήλωση αναγράφει ολοκληρωμένη υπαγωγή, η οποία συνεπάγεται και την εξόφληση των οφειλών και των προστίμων της υπό μεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης.

Σημειώνεται ότι από 12-12-2011 η λέξη «εμφανείς» δεν θα αναγράφεται στη βεβαίωση που θα εκδίδουν οι μηχανικοί, στο σημείο «δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς το ΤΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο συμβολαιογράφος, σύμφωνα με το άρθρ. 49 § 15 Ν. 4030/2011, υποχρεούται στην προσάρτηση, κατ’ άρθρ. 23 § 4 Ν. 4014/2011, της σχετικής βεβαίωσης, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Κατ’ ελάχιστο λοιπόν περιεχόμενο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται η μνεία της προσάρτησης στη σχετική βεβαίωση του εξαρτημένου τοπογραφικού, η οποία το συνοδεύει. Το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Προέδρου του ΤΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 49 § 16 Ν. 4030/2011, δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε κανένα σύστημα.

Σύμφωνα με το άρθρ. 49 § 16 Ν. 4030/2011, όλες οι βεβαιώσεις των μηχα-νικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΤΕΕ και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό ακινήτου.

Ο ως άνω μοναδικός αριθμός ακινήτου αναγράφεται στο κάτω άκρο της τελευταίας σελίδας της βεβαίωσης. Όλες οι βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 2-12-2011 και δεν αναγράφουν μοναδικό αριθμό ακινήτου, πρέπει να επανεκτυπωθούν από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι για τις βεβαιώσεις που θα εκδίδονται μετά τις 12-12-2011, δεν θα υφίσταται θέμα για την αναγραφή «εμφανείς». Για όλες όμως τις βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο και έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη συμβολαίου, θα πρέπει για να μην υπάρχει πρόβλημα στη μεταγραφή να αναγραφεί μόνο ότι «Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου κατά το άρθρ. 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 49 του Ν. 4030/2011 όπως ισχύει, η από …/…/201.. βεβαίωση του μηχανικού …….……….…, με αύξοντα αριθμό …………….. αριθμ. πρωτ. ……………… και κλειδάριθμο – μοναδικό αριθμό ………………..», διότι μοναδικό αριθμό όλες οι βεβαιώσεις έχουν μετά τις 2-12-2011.