Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εγκύκλιος 14-2012 – Ν.3842/2010 – ΠΟΛ 1027/2011 – Καταβολή τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτων ή της αμοιβής του συμβολαιογράφου με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού

0

Σε συνέχεια της 17/2.3.2011 εγκυκλίου μας και εξ αφορμής πολλών ερωτημάτων, σχετικών με το εάν η καταβολή τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτων ή της αμοιβής του συμβολαιογράφου πρέπει να γίνεται με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σας διευκρινίζουμε τ’ ακόλουθα:

-Με τη διάταξη της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/23-4-2010 τ.Α’) αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ως ακολούθως:
«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.»

-Υπό της διατάξεως του άρθρου 20 του αυτού Ν.3842/2010 ορίζεται ότι:
«Άρθρο 20
Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
1.    Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων.
2.    Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή  αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών.
3.    Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση  αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
4.    Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, ο τρόπος,  η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ.». 

Σε εκτέλεση της διατάξεως της παρ.5 του ανωτέρω άρθρου 20 του Ν.3842/2010 εξεδόθη η υπ’αριθμ. ΠΟΛ 1027/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ισχύουσα από 1.4.2011, με τη διάταξη του άρθρου 2 της οποίας «δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της απόφασης αυτής, οι εξής περιπτώσεις συναλλαγών:
α. Συναλλαγές για  τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.».

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. ορίζει ότι:
4.  «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται».

–    Υπό της διατάξεως της παρ.16 περ. α’ του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι:
«16. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:
α) Στις πωλήσεις ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, εφόσον συντάσσονται συμβόλαια μεταβίβασης , καθώς και στις πωλήσεις  μετοχών, παραγώγων, ομολογιών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών.»

Σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη το υπ’αριθμ. Δ15Β1092168 ΕΞ.2011/30.6.2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο  συγκοινοποιείται με το παρόν.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω:

1.    Η αναγραφομένη αποκλειστικώς στα συμβόλαια αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν απαιτείται να εξοφλείται με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

2.    Το τίμημα πωλήσεως ακινήτων, βιομηχανοστασίων, πλοίων, αεροσκαφών και λοιπών μηχανημάτων, ως και πωλήσεως  μετοχών, ομολόγων, ομολογιών, εντόκων γραμματίων και λοιπών συναφών δεν απαιτείται να καταβάλλεται με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, εκτός εάν οι πωλήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ επιτηδευματιών, οπότε η καταβολή του τιμήματος γίνεται υποχρεωτικά με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

3.    Σε περίπτωση πωλήσεως άλλων, πλην των ανωτέρω, περιουσιακών στοιχείων και εφόσον πωλητής ή αγοραστής είναι επιτηδευματίας η καταβολή του τιμήματος απαιτείται να γίνεται με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης