Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εγκύκλιος 19-2012 – Τελεσιδικία πίνακα κατάταξης

0

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1120/14-5-2012 σχετικά με την τελεσιδικία  (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων: α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010 και β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν.4072/11-4-2012 για να λάβετε γνώση.

Με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 1/1/2011 και 11/4/2012 αντίστοιχα, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.

Συνεπεία τούτων ενοποιείται το θεσμικό πλαίσιο ως προς την εκτελεστότητα (τελεσιδικία) του πίνακα κατάταξης σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατ’ αυτού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα στις όμοιες περιπτώσεις που δικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρο 980 παρ. 2 ΚΠολΔ και 58 του ΚΕΔΕ)

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης