Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εγκύκλιος 4-2013 – Αναστολή πλειστηριασμών

0

Σας ενημερώνουμε ότι με την από 18-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας»), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246/18-12-2012 τευχ. Α, και ειδικότερα στο άρθρο 5 ορίζεται ότι αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί από πιστωτικά ιδρύματα και για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) μέχρι την 31-12-2013. Επίσης αναστέλλονται μέχρι 31-12-2013 και οι πλειστηριασμοί ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 9 του Ν.  3869/2010.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 έχει ως εξής:

«1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α’ 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), όπως ισχύει, η φράση “μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012” αντικαθίσταται από τη φράση “μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013”».

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

 

Σχόλια