Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εισφορές ΤΑΝ – ΤΑΣ 2011

0

H Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, στη συνεδρίασή της, κατά την 27.7.2011, αποφάσισε ομόφωνα ότι, η υποβολή των καταστάσεων των συμβολαιογράφων και η αντίστοιχη πληρωμή τους για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2011, θα γίνεται για μεν το Ταμείο Νομικών κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2011, για δε το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων μέχρι και την 30ην Σεπτεμβρίου 2011, χωρίς καμία οικονομική συνέπεια λόγω των θερινών διακοπών.

Σχόλια