Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995 για τη σύνταξη συμβολαίων για ακίνητα σε διάφορους ΟΤΑ

0

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι το υπ’ αριθμ. ΓΔ 1183/22.01/1119102/13-7-2011 έγγραφο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχουν γίνει αναρτήσεις προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στις κατωτέρω περιοχές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, ένα μήνα μετά την έναρξη της ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές, απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων ή άλλων εγ-γραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των πε-ριοχών που αναφέρονται παρακάτω, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης εγγρα-πτέων δικαιωμάτων, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτημα-τογράφησης.
Συνεπώς, κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων, σε ακίνητα του των κατωτέρω περιοχών και από της αντίστοιχης για κάθε περιοχή  ημερομηνίας απαι-τείται επί ποινή ακυρότητας να μνημονεύεται στο συμβόλαιο και να επισυνάπτεται πιστοποιητικό του αρμοδίου κτηματολογικού γραφείου περί υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας. Οι περιοχές αυτές είναι:
α. Οι ΟΤΑ Ωραιοκάστρου, Ελευθερίου – Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας & Διαβατών, Ευόσμου, Αμπελοκήπων και Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από 15/7/2011,
β. Οι ΟΤΑ Κορίνθου της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, Ναυπλίου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Τρίπολης της Περιφερειακής Ενό-τητας Αρκαδίας και Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας από 21/7/2011,
γ. Οι ΟΤΑ Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Ηγουμε-νίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Πύργου της Περιφε-ρειακής Ενότητας Ηλείας, Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζα-κύνθου από 28/7/2011 και
δ. Οι ΟΤΑ Λάρισας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από 5/8/2011.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
 

Σχόλια