Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network) – Τί είναι και πώς λειτουργεί

0

Το Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο (European Notarial Network) (http://www.enn-rne.eu/) ιδρύθηκε ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) στις 11 Οκτωβρίου 2006 στη Μασσαλία. Στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο έχουν οριστεί εκπρόσωποι από τις 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συναντώνται δύο φορές το χρόνο. Τα θέματα που απασχολούν τις συναντήσεις του Δικτύου είναι είτε τρέχοντα θέματα που παρακολουθείται η εξέλιξή τους, όπως για παράδειγμα η δημιουργία του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Συμβολαιογραφίας για την κληρονομική διαδοχή ή του ιστότοπου για τις περιουσιακό καθεστώς των γαμικών σχέσεων με υλικό που συγκεντρώνουν οι εθνικοί εκπρόσωποι απαντώντας σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια που τους αποστέλλει η CNUE είτε είναι νέα θέματα που έχουν σχέση με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θέματα που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Συμβολαιογραφία μέσω της επαφής με τους Ευρωβουλευτές (lobbying) και της παρακολούθησης του νομοθετικού έργου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΣΔ κάθε Ευρωπαίος συμβολαιογράφος που αντιμετωπίζει υποθέσεις με διασυνοριακά στοιχεία, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, μπορεί να απευθυνθεί στο πρόσωπο που είναι το σημείο επαφής της χώρας του στο ΕΣΔ με το συγκεκριμένο ερώτημα, όπως όταν θέλει να γνωρίζει την αναγκαιότητα ή/και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του συμβολαιογραφικού τύπου στη συγκεκριμένη χώρα, όταν θέλει να απευθύνει ένα αίτημα σε συγκεκριμένο συμβολαιογράφο εγκαταστημένο στη χώρα προορισμού, όταν θέλει να βρει ποιός συμβολαιογράφος έχει το αρχείο κάποιου συμβολαιογράφου που έχει αποχωρήσει. Το πρόσωπο που είναι το σημείο επαφής θα το εξετάσει αμέσως και είτε θα απαντήσει είτε θα αποφασίσει να επικοινωνήσει με το πρόσωπο που είναι το αλλοδαπό σημείο επαφής σε μία από τις 20 άλλες οργανώσεις μέλη του ΕΣΔ, το οποίο οφείλει να απαντήσει σε εύλογο χρόνο.

Ως παράδειγμα για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΔ θα αναφέρω την πρώτη υπόθεση που τέθηκε σε εμένα από πλευράς Ελλάδας ως εκπρόσωπο στο Δίκτυο και αφορά ερώτημα που απέστειλε σε εμένα ‘Ελληνίδα συνάδελφος που επρόκειτο να συντάξει συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρεία, συγκεκριμένα Ολλανδική εταιρεία, της οποίας την νόμιμη εκπροσώπηση δεν γνώριζε, καθόσον η εκπροσώπηση των εταιρειών διαφέρει ανά μορφή εταιρείας και ανά χώρα. Λαμβάνοντας το σχετικό ερώτημα και μην γνωρίζοντας ούτε εγώ την απάντηση, έκανα το ίδιο ερώτημα στην Ολλανδή εκπρόσωπο στο ΕΣΔ και εκείνη απάντησε τί έγγραφα πρέπει να προσκομίσει ενώπιον συμβολαιογράφου μία Ολλανδική εταιρεία, την οποία απάντηση προώθησα στη Ελληνίδα συνάδελφο.

Το Δίκτυο δεν είναι μια νομική συμβουλευτική υπηρεσία αλλά ένα Ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα υπεύθυνο για την προώθηση θεμάτων που ισχυροποιούν την Ευρωπαϊκή Συμβολαιογραφία και για τη διατήρηση μιας μόνιμης επαφής και συνεργασίας μεταξύ των συμβολαιογράφων-μελών του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) με σκοπό την διευκόλυνση τους μέσω της λύσης με απλό, άμεσο και ασφαλή τρόπο υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Είμαι στη διάθεσή σας για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων.

Με τιμή
‘Ελενα Τσερτσιγιάννη

 

Συμβολαιογράφος Αθηνών

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Δίκτυο

Σταδίου 10 & Ομήρου 4τηλ. 210-3212646

fax: 210-3211298

e-mail: eltserts[at]gmail.com