Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Καθορισμός αναλογικής αμοιβής συμβολαιογράφων

0

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την με αριθμ.πρωτ. 64854/1.8.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετική με τον καθορισμό της αναλογικής αμοιβής των συμβολαιογράφων.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ανωτέρω απόφαση ισχύει, σύμφωνα με ρητή μεταβατική της διάταξη, δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε την πορεία δημοσίευσής της, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr /πεδίο: Αναζητήσεις/πεδίο: Αναζήτηση με Κ.Α.Δ., Kωδικός Αριθμός Δημοσιεύματος – ΚΑΔ 108203).

Με εκτίμηση
Ο  Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Σχόλια