Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Παράταση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις τμημάτων κτιρίων έως 9 Ιανουαρίου 2012

0

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας, το από 5-7-2011 δελτίο τύ-που του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο παρατείνεται η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενερ-γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις περιπτώσεις νέων μισθωτηρίων συμ-βολαίων τμημάτων κτιρίου άνω των 50 τ.μ., από 9-7-2011 για τις 9-1-2012.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Σχόλια