Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η.Ε: Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση – Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση

0

Στις  5 Φεβρουαρίου 2016 η Ελλάδα θα υποβάλει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών την δεύτερη περιοδική έκθεσή της, στο πλαίσιο του μηχανισμού της Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης των κρατών (Universal Periodic Review).

Σημειώνουμε ότι κατά την εν λόγω διαδικασία εξετάζεται η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κράτη έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα μέτρα που λαμβάνουν  για την βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τρεις κυρίως εκθέσεις:

-Την Εθνική Έκθεση, συνολικής έκτασης 20 σελίδων, την οποία υποβάλλει το κάθε κράτος σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

-Τη Συγκεντρωτική Έκθεση Πληροφοριών από τα όργανα των Ην. Εθνών, που προετοιμάζει το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και

-Την Περίληψη Πληροφοριών που υποβάλλουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, εθνικοί μηχανισμοί δικαιωμάτων του ανθρώπου κ.λπ.) στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή. Οι φορείς αυτοί έχουν τη δυνατότητα αυτή ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν status ECOSOC.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υπέβαλε την πρώτη έκθεσή της το 2011. Όλα τα σχετικά έγγραφα και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα εδώ.

Η δεύτερη έκθεση της χώρας θα εστιάσει σε όσες εξελίξεις έχουν σημειωθεί σε συνέχεια των συστάσεων που αποδέχθηκε, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Έκθεση της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου και στο Παράρτημα Ι αυτής.

Θεωρώντας ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί σημαντικό μέρος της προετοιμασίας της έκθεσης της χώρας, προσκαλούμε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συλλογικότητες και άλλους φορείς να υποβάλουν γραπτά κείμενα σε όποιους θεματικούς άξονες των εν λόγω συστάσεων τους αφορούν.

Τα κείμενα, έκτασης μέχρι 1.000 λέξεων, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο upr@justice.gr το αργότερο μέχρι τις 31.12.2015. Εντός του Ιανουαρίου 2016, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση με τους φορείς που απέστειλαν γραπτά κείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης διαθέσιμες στο http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
 

Σχόλια