Υπουργείο Δικαιοσύνης; Διαπίστευση Διαμεσολαβητών

0

Με τη με αριθ.πρωτ.69955/12/24.01.2013 πράξη  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  διαπιστώνεται  ότι  έχουν  πιστοποιηθεί ως  διαμεσολαβητές από  την   «Επιτροπή  Πιστοποίησης  Διαμεσολαβητών»,  οι  κατωτέρω: 
Α.  Για  διαφορές  των  άρθρων 2 και 4 του ν. 3898/2010: 
  1.Νίκη  ΜΠΟΥΡΑ  του Βασιλείου, δικηγόρος  Αθηνών (Α.Μ. 26176) με  Α.Δ.Τ. ΑΒ 400418
2.Ιωάννα  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ   του  Γεωργίου,   δικηγόρος  Αθηνών   (Α.Μ.  9339),  με
  Α.Δ.Τ.   Μ 031502
  3 . Μαρία   ΟΡΦΑΝΟΥ  του   Βασιλείου, δικηγόρος  Ηρακλείου  (Α.Μ. 1516),  με  Α.Δ.Τ. 
     ΑΑ 374732
   4.Ευθυμία   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ    του  Θεοδώρου,   δικηγόρος Αθηνών  (Α.Μ. 27492),  με   
       Α.Δ.Τ.  ΑΕ 631286
  5.Ζωή ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  του Ευριπίδη, δικηγόρος Θεσσαλονίκης  (Α.Μ. 5902) , με  
     Α.Δ.Τ.    ΑΕ  667435
6.Ελένη  ΚΟΛΤΣΑΚΗ   του  Χρυσάφη,   δικηγόρος  Θεσσαλονίκης  (Α.Μ. 4967),  με   Α.Δ.Τ.   Τ 828989
  7.Βασιλική   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ    του  Αποστόλου,   δικηγόρος  Θεσσαλονίκης   (Α.Μ. 1740),      
     με Α.Δ.Τ. ΑΒ 701980
  8. Αικατερίνη  ΚΑΠΠΟΥ  του Βασιλείου, δικηγόρος Σάμου  ( Α.Μ  53), με  Α.Δ.Τ.  Χ 969549
9. Κωνσταντίνος   ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  του Παναγιώτη,  δικηγόρος  Κατερίνης  (Α.Μ 372), με  Α.Δ.Τ.  ΑΖ 317159
10. Χαρούλα  ΧΑΤΖΗΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ  του Στυλιανού, δικηγόρος  Θεσσαλονίκης   (Α.Μ.   8810),  με Α.Δ.Τ. ΑΙ 717168.

Β. Για διασυνοριακές διαφορές της παρ. α΄ του άρθρου 4 του ν. 3898/2010, οι  κατωτέρω:
 1. Διονύσιος  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του Δημητρίου, με  Α.Δ.Τ.  Χ 221333, νομικός,  διαπιστευμένος  διαμεσολαβητής   για   διασυνοριακές   διαφορές.
 2.Ράντκα  ΜΙΛΟΥΣΕΒΑ  του Μάρκο, με  Α.Δ.Τ.  ΑΒ 286293, νομικός, διαπιστευμένη  διαμεσολαβήτρια    για   διασυνοριακές   διαφορές.

 

Σχόλια