ΑΠΠΔ: Οδηγία για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων

0

Σε σχετική οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθορίζονται οι τρόποι ασφαλούς καταστροφής των προσωπικών δεδομένων, μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οδηγία:

Οι τύποι των προσωπικών δεδομένων διακρίνονται ως προς την καταστροφή σε έντυπη μορφή (έγγραφα), ηλεκτρονική μορφή (σκληροί δίσκοι υπολογιστών, CD, DVD, δισκέτες κ.λπ.) ή άλλη μορφή.

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας υποχρεούται πλέον να εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία και ακολούθως να συντάσσει πρωτόκολλο καταστροφής, που θα περιλαμβάνει την ημερομηνία καταστροφής, την περιγραφή των δεδομένων, την μέθοδο καταστροφής, το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για την καταστροφή και τον εκτελούντα την καταστροφή.

Ως ενδεικνυόμενοι τρόποι καταστροφής αναφέρονται ο τεμαχισμός, η πολτοποίηση – ανακύκλωση, αποτέφρωση για δεδομένα σε έντυπη μορφή και η αλλοίωση δεδομένων (overwrite), η μορφοποίηση (format) και η φυσική καταστροφή για δεδομένα σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

Σχόλια