Περιορισμοί στην πρόσβαση στο σκληρό δίσκο αντιδίκου

0

Η δυνατότητα αντιγραφής σκληρού δίσκου υπολογιστή αντιδίκου, στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς ενδέχεται να αναγνωρίζεται από το δικαστήριο μόνο εφόσον αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχει.
Η μέθοδος αντιγραφής (κλωνοποίησης) του σκληρού δίσκου έχει πολλάκις αποδειχτεί χρήσιμο εργαλείο, τα δικαστήριο, ωστόσο, ζητούν ολοένα και περισσότερα προαπαιτούμενα για να την εγκρίνουν. Ενώ στο παρελθόν η παράθεση ενδείξεων αρκούσε, σήμερα, ο αντίδικος που υποβάλει σχετικό αίτημα οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.
Ειδικότερα, έγκριση μπορεί να δοθεί από το δικαστήριο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σημειώθηκε αδυναμία ή απροθυμία προσκόμισης συγκεκριμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς επίσης και σε περίπτωση που χρήζει εξέτασης το ενδεχόμενο ύπαρξης ή η δυνατότητα ανάκτησης αρχείων που ο ιδιοκτήτης τους ισχυρίζεται ότι έχουν διαγραφεί.
Προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων επί του θέματος από δικαστήρια, πληθαίνουν όσοι ζητούν την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, με το οποίο θα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για έγκριση των αιτημάτων “κλωνοποίησης” σκληρού δίσκου αντιδίκου.

Σχόλια