Ε.Ε: Προώθηση μέσων συλλογικής ένδικης προστασίας

0

Μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους πολίτες της Ευρώπης να διεκδικούν ομαδικά την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση παραβίασής τους, προωθεί η Κομισιόν, απευθύνοντας σχετικές συστάσεις στα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν συστήματα συλλογικής ένδικης προστασίας, στα πλαίσια των οποίων θα μπορούν τόσο μεμονωμένα πρόσωπα όσο και ενώσεις προσώπων (ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών κλπ.) να ασκούν αγωγή παράλειψης παραβιάσεων των νομίμων δικαιωμάτων τους, ενώ θα προβλέπεται και δυνατότητα άσκησης ομαδικής αγωγής αποζημίωσης, εφόσον μεγάλος αριθμός ατόμων έχει ζημιωθεί από την ίδια παράνομη πράξη. Στόχος της Επιτροπής είναι η θεσμοθέτηση του μέσου της συλλογικής ένδικης προστασίας με τρόπο όμως ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη, κάτι που αποτελεί συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ, όπου ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία.

«Η παρούσα σύσταση αποτελεί μια ισόρροπη προσέγγιση για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και την ταυτόχρονη καταπολέμηση του κινδύνου αβάσιμων αξιώσεων», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα δικαιοσύνης Viviane Reding, ενώ ο Αντιπρόεδρος για θέματα ανταγωνισμού Joakin Almunia τόνισε από την πλευρά του την αναγκαιότητα των σχετικών ρυθμίσεων λόγω των εμποδίων που συναντούν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ κατά την προσπάθεια εξασφάλισης ουσιαστικής αποζημίωσης, λόγω παράβασης κανόνων ανταγωνισμού. «Δεδομένου ότι η ζημία μπορεί να μοιραστεί μεταξύ πολλών ζημιωθέντων, πρέπει να θεσπιστούν και μηχανισμοί συλλογικής ένδικης προστασίας και η παρούσα σύσταση αποτελεί συνεπώς χρήσιμο συμπλήρωμα το οποίο αποστέλλει σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη», δήλωσε ο Επίτροπος Almunia.

Σχόλια