Ε.Ε: Πρόταση Οδηγίας για την αποτροπή πυρηνικών ατυχημάτων

0

Πρόταση για τροποποίηση της Οδηγίας του 2009 για την πυρηνική ασφάλεια κατέθεσε η Κομισιόν, με σκοπό τον επανακαθορισμό πανευρωπαϊκών στόχων ασφαλείας για τη δραστική μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, μετά το τραγικό πυρηνικό ατύχημα της Foukosima το 2011.

Η εν λόγω Οδηγία αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας σε ολόκληρο τον χώρο της ΕΕ, με την εισαγωγή συστήματος τακτικών ευρωπαϊκών αξιολογήσεων, τη βελτίωση της διαφάνειας σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και την ενίσχυση των εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Στόχος ασφάλειας: τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε – σε περίπτωση ατυχήματος – να αποκλείεται στην πράξη κάθε κίνδυνος έκλυσης ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

Νομικά δεσμευτικές αξιολογήσεις ανά εξαετία σε ολόκληρη την ΕΕ: τα κράτη-μέλη ορίζουν από κοινού το ή τα συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αξιολογηθούν, καθώς και την κοινή μέθοδο των σχετικών αξιολογήσεων οι οποίες θα διεξάγονται από πολυεθνικές ομάδες. Τα κράτη-μέλη είναι επίσης υπεύθυνα για την εφαρμογή των σχετικών συστάσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη εφαρμογής των σχετικών συστάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διοργανώσει αποστολή επαλήθευσης στα κράτη-μέλη. ·

Εθνικές αξιολογήσεις: σε κάθε πυρηνοηλεκτρικό σταθμό διενεργείται περιοδική αξιολόγηση ασφάλειας τουλάχιστον μία φορά κάθε δέκα έτη και ειδική αξιολόγηση σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας λειτουργίας του.

Νέοι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί: όλοι οι νέοι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τυχόν βλάβη στον πυρήνα αντιδραστήρα να μην έχει επιπτώσεις εκτός του σταθμού.

Ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός της πυρηνικής εγκατάστασης: κάθε πυρηνοηλεκτρικός σταθμός πρέπει να διαθέτει κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προστατευμένο από τη ραδιενέργεια, τους σεισμούς και τις πλημμύρες και να εφαρμόζει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης ατυχημάτων.

Επιπλέον θα υφίσταται υποχρέωση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης προς τακτική και ακριβή ενημέρωση των πολιτών τόσο σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όσο και με τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα ενέργειας Günther Oettinger, «Εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να παράγουν ή όχι πυρηνική ενέργεια. Δεν παύει, ωστόσο, να είναι γεγονός ότι σήμερα λειτουργούν στην Ευρώπη 132 πυρηνικοί αντιδραστήρες. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή να κατοχυρώσει ότι η ασφάλεια θα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα σε καθέναν από αυτούς τους πυρηνικούς σταθμούς».

Σχόλια