Ευρωπαϊκή Ένωση: Εναρμόνιση δικαίου για την αστική ευθύνη

0

Ύστερα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό που συνιστά εναρμόνιση δικαίων για τους νόμους που εφαρμόζονται σε μη συμβατικές υποχρεώσεις (Ρώμη II).

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα δικαστήρια, σε όλα τα κράτη-μέλη, θα εφαρμόζουν την ίδια νομοθεσία σε «διασυνοριακές διαμάχες», σχετικά με αδικοπραξίες και εγκληματικές πράξεις, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αφορά κυρίως στο ζήτημα της αστικής ευθύνης σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε τρίτους, όπως π.χ τροχαία ατυχήματα, ελαττωματικά προϊόντα και μόλυνση του περιβάλοντος. Προς το παρόν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν κοινούς κανόνες, που να υποδεικνύουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε μη συμβατικές διαφορές και το κάθε δικαστήριο εφαρμόζει τους εθνικούς του κανόνες.

Οι ευρωπαίοι νομοθέτες έχουν προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να υιοθετήσουν επίσημα το νέο κανονισμό, ο οποίος θα εφαρμόζεται από τα δικαστήρια των κρατών-μελών από τις αρχές του 2009.

Σχόλια