Παραπομπή Ελλάδας Γαλλίας στο Ευρωδικαστήριο

0

Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την εφαρμογή της δεύτερης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παραπέμπονται η Ελλάδα και η Γαλλία καθώς η πρώτη δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει κανένα από τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας ενώ η δεύτερη κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς μόνο εν μέρει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γαλλία και την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω της από μέρους τους μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς της δεύτερης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2001/97/EΚ).

Παρά την πρόβλεψη ότι στη Γαλλία η εφαρμογή θα είχε ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2005, η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κοινοποίηση από το εν λόγω κράτος μέλος που να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του τελευταίου μέρους της εφαρμογής.

Η Ελλάδα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν έχει επιφέρει επανειλημμένες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της οδηγίας και, δεδομένης της έλλειψης κοινοποίησης αυτών των μέτρων στην Επιτροπή από το εν λόγω κράτος μέλος, η τελική ημερομηνία έγκρισης όλων των μέτρων εφαρμογής παραμένει αβέβαιη. Για το λόγο αυτόν η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

Σχόλια