Στο δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

0

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, ζητώντας από αυτά τα δέκα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία 2002/92/EK για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην εθνική νομοθεσία τους.

Η οδηγία αυτή έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών έως τις 15 Ιανουαρίου 2005. Η αιτιολογημένη γνώμη εκδίδεται σε συνέχεια προειδοποιητικής επιστολής που είχε σταλεί σε 14 κράτη μέλη τον Μάρτιο του 2005.

Η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση βελτιώνει τις διαθέσιμες επιλογές και ενισχύει την προστασία των πελατών, ενώ παράλληλα βοηθά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, π.χ. τους ασφαλειομεσίτες, να εμπορευτούν τις υπηρεσίες τους και εκτός συνόρων.

Με την οδηγία απαιτείται από όλους τους διαμεσολαβητές να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Για την εγγραφή των διαμεσολαβητών σε μητρώο απαιτούνται αυστηρές προϋποθέσεις.

Εφόσον εγγραφούν στο κράτος μέλος καταγωγής τους, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να πωλούν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους οπουδήποτε στην ΕΕ. Η ασυμμετρία που παρατηρείται σήμερα όσον αφορά την ενσωμάτωση της οδηγίας διαστρεβλώνει την αγορά και εμποδίζει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί ίσοις όροις μέσα στην εσωτερική αγορά.

Σχόλια