Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση οδηγιών στο εθνικό δίκαιο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης του παράνομου χρήματος, καθώς και για τη μη ενσωμάτωση δύο οδηγιών που αφορούν το περιθώριο φερεγγυότητας των επιχειρήσεων ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών.

Συγκεκριμένα, η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος εκδόθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2001 έπρεπε να ενταχθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2003. Η Ελλάδα ωστόσο εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχετικά μέτρα, παρά την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Φεβρουάριο του 2004.

Για το περιθώριο φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής και ασφάλισης ζημιών, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας για τη μη μεταφορά των οδηγιών 2002/12/ΕΚ και 2002/13/ΕΚ έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2003 ως όφειλε.
Παράλληλα, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να άρει την υποχρέωση, την οποία επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητα ασφάλισης αυτοκινήτων, για προσχώρηση στην «Ένωση ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδας».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η υποχρέωση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της εισόδου στην ελληνική αγορά ασφαλιστικών εταιρειών από άλλα κράτη-μέλη, και επομένως μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις τιμές και την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε ευρύτερη επιλογή ασφαλιστικών εταιρειών.

Σχόλια