Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τις μεταφορές

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αδυναμία τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές.

Στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών εναλλακτικώς έναντι της οδικής μεταφοράς, μεταξύ άλλων απαγορεύοντας τυχόν ποσοστώσεις ή προεγκρίσεις για δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών.

Μια αυστριακή εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών μεταξύ Αυστρίας και Ελλάδας κατήγγειλε στην Επιτροπή ότι οι ελληνικές αρχές εμπόδισαν τα φορτηγά της εταιρείας να εκτελέσουν το τελευταίο τμήμα οδικής διαδρομής και την κατηγόρησαν ότι αναλαμβάνει παράνομες οδικές μεταφορές.

Η Οδηγία επιτρέπει σε κάθε οδικό μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ανταποκρίνεται στους όρους πρόσβασης στην αγορά, να πραγματοποιεί τελικές οδικές διαδρομές εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο συνδυασμένης μεταφοράς σε κράτη μέλη όπου δεν είναι εγκατεστημένος.

Σημειώνεται ότι η παραπομπή στο Δικαστήριο μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης εις βάρος κράτους μέλους για μη τήρηση των υποχρεώσεων που έχει βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σχόλια