Η νέα δομή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Η ρύθμιση περί μεταρρυθμίσεως της δικαιοδοτικής δομής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρία διαδοχικά στάδια προβλέπει, σε ένα πρώτο στάδιο, ότι θα διοριστούν δώδεκα νέοι δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ένα δεύτερο στάδιο, ότι επτά άλλοι δικαστές θα αναλάβουν καθήκοντα λόγω της εντάξεως σε αυτό των δικαστών του νυν Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 47 από 1ης Σεπτεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου θα διοριστούν εννέα επιπλέον δικαστές το 2019.

Για την προετοιμασία της υποδοχής 19 νέων δικαστών, το Γενικό Δικαστήριο έλαβε μια σειρά μέτρων προοριζόμενων να εξασφαλίσουν στους πολίτες πρωτοβάθμιο δικαστικό έλεγχο που να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, εμπεριστατωμένη εξέταση των υποθέσεων και εσωτερική συνοχή. Από διαρθρωτικής απόψεως, το επιλεγέν πλαίσιο είναι αυτό ενός Γενικού Δικαστηρίου οργανωμένου σε εννέα πενταμελή τμήματα, καθένα από τα οποία θα μπορεί να συνεδριάζει σε δύο δικαστικούς σχηματισμούς με τρεις δικαστές, προεδρεύοντος του προέδρου του πενταμελούς τμήματος.

Το Γενικό Δικαστήριο θα αρχίσει τις εργασίες του με τη νέα δομή τον Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ, οι δώδεκα νέοι δικαστές θα ενταχθούν, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, στην υφιστάμενη δομή του Γενικού Δικαστηρίου.

Η νέα δομή του Γενικού Δικαστηρίου:

– ως συνεκτικώς διαρθρωμένη, θα διατηρήσει τη συνοχή του συστήματος και τα τριμελή τμήματα ως συνήθη δικαστικό σχηματισμό·

– θα καταστήσει ευκολότερη την παραπομπή των υποθέσεων σε δικαστικό σχηματισμό με πέντε δικαστές·

– θα καταστήσει ευκολότερη την αντικατάσταση κωλυόμενων δικαστών στο πλαίσιο του ίδιου τμήματος·

– θα έχει ως συνέπεια τον ενισχυμένο ρόλο των προέδρων τμήματος όσον αφορά τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνοχής της νομολογίας.

Τέλος, κατά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 (που εξετάζεται επί του παρόντος από τον νομοθέτη), όλες οι υπαλληλικές υποθέσεις, οι οποίες μεταφέρονται από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στο Γενικό Δικαστήριο, θα εκδικάζονται με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά την ως άνω ημερομηνία, θα είναι δε δυνατή η άσκηση αναιρέσεως κατά των σχετικών αποφάσεων ενώπιον του Δικαστηρίου. Σύντομα θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσεις τροποποιήσεως του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου με σκοπό να αποκτήσει το δικαιοδοτικό όργανο ένα κατάλληλο διαδικαστικό πλαίσιο για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της.

Σχόλια