Εγκύκλιος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

0

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος με εγκύκλιο του ενημερώνει τα μέλη τους και τους ενδιαφερόμενους για τον Ν. 4601/2019 με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».

Σχόλια