Επιλογή Γεν. Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων [ΦΕΚ Γ 378/2019]

0

Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2019, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και το άρθρο 63 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α 35), όπως ισχύουν σήμερα, επιλέγεται για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριος Κωστάκης του Ιωάννη, ο οποίος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα, για να προαχθεί στη θέση αυτή.

Σχόλια