Το πρώτο ΦΕΚ της νέας Κυβέρνησης – ΠΔ 81/2019 [ΦΕΚ Α -119/2019]

Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

0

Σχόλια