Υπουργείο Δικαιοσύνης: Μετονομασία και αλλαγή σφραγίδων, για τους εποπτευόμενους φορείς και επαγγελματίες

0

Σύμφωνα με το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α – 119/9-7-2019) με τίτλο «Σύσταση συγχώνευση και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Δικαιοσύνης (άρθρο 4 παρ. 8 του ΠΔ).

Κατά συνέπεια, πρέπει να αλλαχθούν οι υπηρεσιακές σφραγίδες και να απαλειφθούν, από τα στοιχεία των εποπτευόμενων φορέων και επαγγελματιών, οι λέξεις: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Σχόλια