Δικαίωση της Ελλάδας για χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Ελλάδα, ακυρώνοντας προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων στη διατήρηση των ελαιώνων στα μικρά νησιά του Αιγαίου για την περίοδο 1999-2001.

Ειδικότερα, με την απόφαση 2003/102/ΕΚ σχετικά με τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών των κρατών-μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα εγγυήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα κατ΄ αποκοπήν διόρθωση σε ποσοστό 25% για τις χρηματοοικονομικές περιόδους 1999-2001, ανερχόμενη στο ποσό των 9.926.005,21 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός 1258/1999 περί χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, αποφασίζει την απόρριψη αιτήματος κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σχόλια