ΕΔΑΔ: Μη παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία η περικοπή αποδοχών κι επιδομάτων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), κρίνοντας επί υποθέσεως ελληνικού ενδιαφέροντος, απεφάνθη ότι δε συνιστά παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και του δικαιώματος στην περιουσία η περικοπή αποδοχών κι επιδομάτων βάσει των ν. 3833/2010, 3845/2010 και 3847/2010, για την προστασία της εθνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Πρόκειται για τις προσφυγές «Ιωάννας Κουφάκη κατά Ελλάδας» και «ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδας». Συγκεκριμένα με την πρώτη εκ των ανωτέρω προσφυγών, η προσφεύγουσα, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, προσληφθείσα με σύμβαση αορίστου χρόνου και αποσπασθείσα εν συνεχεία στο ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», ισχυρίστηκε ότι, μετά τη θέση σε ισχύ των ν. 3833/2010 και 3845/2010, το ειδικό επίδομα που ελάμβανε στις αποδοχές της μειώθηκε αναδρομικά και, ομοίως, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώθηκαν αναδρομικά και εν τέλει καταργήθηκαν. Επίσης, ότι στις 28-2-2012, με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του ν. 4024/2011, μειώθηκε περαιτέρω ο μισθός της. Κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, οι ανωτέρω μειώσεις συνιστούν παραβίαση (στέρηση) του δικαιώματός της στην περιουσία. Με τη δεύτερη προσφυγή, η ΑΔΕΔΥ επικαλέστηκε, επίσης, παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία, για τον ειδικότερο λόγο ότι η μείωση των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού πλήττουν αδιακρίτως τους υψηλόμισθους και τους χαμηλόμισθους. Επίσης, αναφορικά με τους συνταξιούχους, ότι η μείωση της 13ης και 14ης σύνταξης θίγει τόσο τους χαμηλοσυνταξιούχους όσο και εκείνους που λαμβάνουν 2.500 ευρώ μηνιαίως και ότι οι συντάξεις αυτές καταργούνται πλήρως για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών.

Το Δικαστήριο έκρινε[απόφαση pdf] ότι υφίσταται μεν επέμβαση στην απόλαυση του δικαιώματος στην περιουσία, η επέμβαση αυτή όμως είναι νόμιμη και υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της ατομικής περιουσίας και της αρχής της αναλογικότητας. Σύμφωνα με την απόφαση οι ανωτέρω περικοπές δε συνιστούν στέρηση περιουσίας και δεν εκθέτουν την προσφεύγουσα σε δυσκολίες διαβίωσης ασυμβίβαστες με την ΕΣΔΑ.

Να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τόσο την αιτιολογική έκθεση του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όσο και το σκεπτικό σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 668/2012) επί αιτήσεως ακυρώσεως ασκηθείσας-μεταξύ άλλων-και από τις προσφεύγουσες.

Ενόψει των ανωτέρω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε όλες τις αιτιάσεις των προσφευγουσών ως προδήλως αβάσιμες και απορριπτέες.

Σχόλια