ΕΡΤ: Απόφαση επαναλειτουργίας από τον Πρόεδρο του ΣτΕ

0

Σύμφωνα με την απόφαση του Προέδρου του ΣτΕ, η ΕΡΤ επαναλειτουργεί προσωρινά, μέχρι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο νέος φορέας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής διαταγής, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή, κρίνεται μεν νόμιμη η απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της ΕΡΤ, δεν γίνεται δεκτή δε η παύση λειτουργίας της και η διακοπή εκπομπής προγραμμάτων της.

Ευθύνη για την επαναλειτουργία της και την προσωρινή εκπομπή προγράμματος έχει κατά τον κ.Μενουδάκο, ο διαχειριστής, ο οποίος θα αναλάβει την  εκκαθάριση  της ΕΡΤ με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, δεδομένου ότι το νομικό πρόσωπο της ΕΡΤ Α.Ε.  έχει ήδη  διαλυθεί. 

Σε δεκαπέντε ήμερες περίπου θα επανεξεταστεί το θέμα από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από πέντε ανώτατους δικαστικούς σε θέματα βαρύνουσας σημασίας, όπως το παρόν ενώ η  κύρια δίκη θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013»

 

Σχόλια