Καταδίκη Ελλάδας για προστασία άγριων πτηνών

0

Για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των άγριων πτηνών στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου καταδίκασε την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με την απόφασή του το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός συνεκτικού, συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου νομικού καθεστώτος ικανού να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 79/409/ΕΟΚ.

Σχόλια