Κατατέθηκαν τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την προστασία της κεφαλαιαγοράς

0

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Με την πρώτη ορίζεται ότι η έκδοση του τιμολογίου για οποιαδήποτε δημοσίευση, κατά το νόμο περί ΑΕ, σε ημερήσια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας, γίνεται στο όνομα της ΑΕ, και όχι της εταιρείας δημοσίευσης ισολογισμών, που τυχόν μεσολαβεί. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι μεσολαβούσες επιχειρήσεις δημοσιεύσεων ισολογισμών εισπράττουν από τις ΑΕ το αντίτιμο των δημοσιεύσεων υπολογίζοντας επ αυτού το αγγελιόσημο και το ΦΠΑ. Στις διαπραγματεύσεις τους όμως με τις εφημερίδες, επιτυγχάνουν χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις να υπολογίζονται επί του αντιτίμου που εισέπραξε η εφημερίδα και όχι επί του αρχικού ποσού. Με τη νέα ρύθμιση, εκτιμάται ότι θα εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, σε βάρος των κρατικών εσόδων και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.

Με άλλη τροπολογία προβλέπεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ γίνεται σε ημερήσια εφημερίδα της έδρας τους, και μόνο αν δεν υπάρχει τέτοια σε εβδομαδιαία.

Τέλος, ορίζεται το βιοκαύσιμο «Βιοντήζελ» και καθορίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη χρησιμοποίησή του ως καυσίμου κινητήρων σε 245 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Παράλληλα, απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ ποσότητες αυτούσιου βιοντήζελ οι οποίες ορίζονται για τα έτη 2005, 2006 και 2007 σε 51.000, 91.000 και 114.000 χιλιόλιτρα αντίστοιχα.

Σχόλια