Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο περί ανταγωνισμού

0

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Ανάπτυξης, Δημήτρη Σιούφα, το νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί, αντικαθιστά και συμπληρώνει το Ν. 703/77 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Με το νομοσχέδιο αναβαθμίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επίπεδο θεσμού, αρμοδιοτήτων, ελεγκτικών εξουσιών και κανονιστικών παρεμβάσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει και να διεκπεραιώσει, κατά τρόπο αποτελεσματικό, τον κεντρικό θεσμικό της ρόλο, στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς. Παράλληλα δημιουργείται πλαίσιο μόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων κρατών-μελών, όσο και με τα εθνικά δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, για θέματα εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Το νομοσχέδιο εισάγει κανόνες και θεσμοθετεί μηχανισμούς με στόχο την καταγραφή και χαρτογράφηση της αγοράς, την άσκηση αποτελεσματικού προληπτικού ελέγχου και την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων που οδηγούν στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων και στη στρέβλωση των μηχανισμών της οικονομίας της αγοράς, καθώς και στον περιορισμό και στη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η αποτελεσματική προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι ευάλωτες σε σχέσεις εξάρτησης από επιχειρήσεις που μπορούν να επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, ενώ ευνοούνται και διευκολύνονται οι συνενώσεις ελληνικών επιχειρήσεων και η δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών μονάδων.

Σχόλια