Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

0

Με την υπ’ αριθμ. 1128/2013 εγκύκλιο (PDF) του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Θ.Θεοχάρη, κοινοποιούνται οι τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4152/2013 περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Α.Φ.Δ).

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι:

1) Περιορίζεται σε τριάντα (30) από εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, προκειμένου για αιτήσεις με χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, δηλαδή προκειμένου για διαφορές σχετικές με ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

2) Η υπηρεσία η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει στην Ε.Δ.Ε.Α.Φ.Δ εντός προθεσμίας 7 ημερών, μαζί με το σχετικό φάκελο και με πράξη ορισμού εισηγητή, ο οποίος και οφείλει να υποβάλει εντός δεκαημέρου γραπτή εισήγηση περί της δυνατότητας ή μη επίλυσης της κρινόμενης διαφοράς, επαρκώς τεκμηριωμένη με νομικούς ή πραγματικούς ισχυρισμούς.

Σχόλια