Οδηγία ΕΕ καθιστά υποχρεωτική την αναγνώριση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων

0

Oδηγία με την οποία η Ευρώπη θέτει τρεις όρους για την αναγνώριση των κολεγίων στα κράτη-μέλη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό 36/2005 .

Η σχετική Κοινοτική Οδηγία θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δίνει στα κράτη – μέλη περιθώριο 20 μηνών για να την ενσωματώσουν στο εσωτερικό τους Δίκαιο.

Η Ελλάδα και κάθε κράτος υποδοχής δικαιούται να επαληθεύει από το κράτος καταγωγής του τίτλου:

1. Κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου.

2. Κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου.

3. Κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους-μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την άρνηση αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων, μάλιστα με βάση παλαιότερη κοινοτική οδηγία που ήταν επιεικέστερη αυτής που ψηφίστηκε τώρα.

Σχόλια