Προαγωγή αλλοδαπών μαθητών χωρίς πλήρη δικαιολογητικά

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορά από µητέρα αφρικανικής καταγωγής, τα παιδιά της οποίας διέκοψαν τη φοίτησή τους στο ελληνικό σχολείο λόγω οικογενειακής µετακίνησης στη Νορβηγία, όπου και συνέχισαν τη φοίτησή τους. Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα άρχισαν να παρακολουθούν το γυµνάσιο, όταν όµως βρέθηκαν προ των προαγωγικών εξετάσεων, ενηµερώθηκαν ότι δεν µπορούσαν να συµµετέχουν, καθώς διατηρούσαν το καθεστώς παρατηρητή, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, επειδή η βεβαίωση του νορβηγικού σχολείου µε τη σφραγίδα της Χάγης είχε προσκοµιστεί ως προστατευµένο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο πρωτότυπο.

Ο Συνήγορος ήρθε σε επικοινωνία µε το νορβηγικό σχολείο, ώστε να σταλεί το πρωτότυπο έγγραφο, το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε ταχυδροµηθεί. Παράλληλα, απευθύνθηκε εγγράφως στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, επισηµαίνοντας ότι, βάσει της νοµοθεσίας, η εγγραφή των µαθητών µπορεί να γίνει µε ελλιπή δικαιολογητικά.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, τα παιδιά συµµετείχαν τελικά στις επαναληπτικές προαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου και η εγγραφή τους παρέµεινε εκκρεµής µέχρι να υπάρξει νέα βεβαίωση από τη Νορβηγία µε τη σφραγίδα της Χάγης, µε την οποία να διευκρινίζεται η αποφοίτησή τους από το νορβηγικό σχολείο και η προαγωγή τους στην επόµενη τάξη.

Ο Συνήγορος έλαβε τη βεβαίωση αυτή και τη διαβίβασε προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Κατόπιν τούτου µε σχετικές αποφάσεις του υπουργείου η εγγραφή των παιδιών ολοκληρώθηκε και η φοίτησή τους γίνεται κανονικά στην εκπαιδευτική βαθµίδα που έχουν καταταγεί.

Η υπόθεση αναδεικνύει το πρόβληµα προαγωγής των παιδιών µε ελλιπή δικαιολογητικά, για το οποίο ο Συνήγορος είχε ήδη απευθύνει πόρισµα στο Υπουργείο Παιδείας το 2013, χωρίς ωστόσο να λάβει ποτέ απόκριση.
 

Σχόλια