Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων

0

 

Σύμφωνα με την απόφαση τoυ Υπ. Δικιαοσύνης (Αθήνα, 13 Απριλίου 2016 – Αριθμ..Πρωτ. 28540), αναφέρεται ότι:

» 1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες θα διεξαχθούν 26 Μαΐου 2016, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 1 των Υπουργικών Αποφάσεων αριθ. 123818/15.11.1994 (ΦΕΚ 861/τ. Β΄/18.11.1994) και αριθ. 110723/12.10.1994 (ΦΕΚ 788/Β΄/20.10.1994), όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. 123290/5.8.2002 (ΦΕΚ 1083/Β/21.8.2002) όμοια .

2) Ορίζουμε ότι : η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα γίνει μέχρι 20 Απριλίου 2016, η τοιχοκόλληση και ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 22 Απριλίου 2016. Η υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 26 Απριλίου 2016, η εξέτασή τους μέχρι 10 Μαΐου 2016 και η οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων θα γίνει 12 Μαΐου 2016. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι 25 Απριλίου 2016, η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 28 Απριλίου 2016 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 5 Μαΐου 2016 . Η υποβολή ενστάσεων κατά των υποψηφίων θα γίνει μέχρι 10 Μαΐου 2016, η εξέτασή τους από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 13 Μαΐου 2016 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 18 Μαΐου 2016 . Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 10 Μαΐου 2016. Μέχρι τις 24 Μαΐου 2016 πρέπει να έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι και όλο το εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.

3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

Σχόλια