Πρόσληψη 16 ασκούμενων Δικηγόρων από την περιφέρεια Αττικής

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 11η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 107/2016

31/03/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Την έγκριση πρόσληψης δέκα έξι (16) ασκούµενων δικηγόρων για την πραγµατοποίηση µέρους της πρακτικής τους άσκησης στα Γραφεία της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, µε τις κάτωθι προϋποθέσεις :

• Το χρονικό διάστηµα της άσκησής τους θα είναι έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) µήνες, µετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

• Η µηνιαία αποζηµίωση των ασκούµενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600€. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα, µε βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλµατος της αρµόδιας ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής.

• Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων θα είναι οκτώ (8) ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες των Γραφείων της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων θα είναι οι δικηγόροι που υπηρετούν στα Γραφεία της Νοµικής Υπηρεσίας που θα απασχολούνται οι εκάστοτε ασκούµενοι.

Β) Την έγκριση δαπάνης τρέχοντος οικονοµικού έτους ποσού 86.400,00€ (ήτοι, 16 ασκούµενοι δικηγόροι Χ 600€ µηνιαία αποζηµίωση Χ 9 µήνες=86.400€), η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0345 “Αµοιβές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα” του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής.

Για καθένα από τα επόµενα έτη, η εν λόγω δαπάνη (ήτοι, 16 ασκούµενοι δικηγόροι Χ 600€ µηνιαία αποζηµίωση Χ 12 µήνες= 115.200€) θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής οικείου οικονοµικού έτους.

Aναλυτικά το σχετικό έγγραφο

Σχόλια