Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Νομικών

0

Με τις σχετικές διατάξεις του ν.4152/2013, όπως ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, με επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α. Ένταξη στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» καθυστερούμενων έως 31/12/12 οφειλών. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης την 30/6/2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση που πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31/7/2013.

Β .Ένταξη στην «Πάγια Ρύθμιση» καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών με κεφαλαιοποίηση της οφειλής του προηγούμενου της αίτησης μήνα και καταβολής της σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Για την υπαγωγή στις ως άνω ρυθμίσεις πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στις ρυθμίσεις πρέπει να υποβληθούν στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ή να σταλούν με συστημένη επιστολή εντός 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

 

Σχόλια