Σύσταση ειδικής νομοπ/κής επιτροπής για την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας στην ποινική διαδικασία

0

 Σύμφωνα με απόφαση (Αθήνα, 6 .4. 2016 Αρ. Πρωτ.: 24665) του Υπ. Δικαιοσύνης ανακοινώθηκε, η σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/343/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου του Νικολάου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννη Ανδρουλάκη του Νικολάου, Λέκτορα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και

3. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου, Δικηγόρο, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Πανωραία Γαϊτάνου του Σπυρίδωνος, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΙΙ) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια