Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

0

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το σύνολο των προωθούμενων ρυθμίσεων γίνεται με πρώτιστο στόχο την εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας και πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου [PDF] αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ περί διοικητικής συνεργασίας στον φορολογικό τομέα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι περί τα τέλη Μαΐου υπεγράφη και η σύμβαση φορολογικής συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, με την οποία προωθείται η διακρατική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τις τροποποιήσεις επί θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων(Ε.Λ.Τ.Ε), της οποίας ο ρόλος-σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση-κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός και κρίσιμος δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Το παρόν νομοσχέδιο προωθεί την αναμόρφωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας προς ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας της Ε.Λ.Τ.Ε.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις περί αναμόρφωσης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (τρίτο μέρος), βάσει των οποίων προβλέπονται διαδικασίες συνεχούς μετεκπαίδευσης των μελών του προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη δυνατή κατάρτισή τους σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά, φορολογικά και νομικά θέματα και, ως εκ τούτου , η αποτελεσματικότερη δυνατή εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Τέλος, ρυθμίζεται το πολυσυζητημένο «άνοιγμα λογαριασμών» με στόχο την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας οι φοροεισπρακτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν δυνατότητα αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και δανείων, με επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου για «άνοιγμα λογαριασμών» υπόπτων οικονομικών εγκλημάτων (εντός 24ώρου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το υπουργείο Οικονομικών). Επίσης προβλέπεται αναλυτικά και η διαδικασία της «ηλεκτρονικής κατάσχεσης», της ηλεκτρονικής εντολής δηλαδή των αρμοδίων αρχών για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων, ενώ δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, αρκεί το εναπομένον συνολικό ποσό να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ. Να σημειωθεί δε, ότι όλες οι σχετικές εντολές ελέγχου θα βγαίνουν μέσω της ηλεκτρονικής οδού, προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η μείωση του χρόνου ενημέρωσης των ελεγκτών, αφετέρου η ενίσχυση της αναγκαίας διαφάνειας.

Σχόλια