ΥπΟικ: Απόφαση για τη διαβίβαση στοιχείων από νομικά πρόσωπα στη ΓΓΠΣ

0

Με την υπ’ αριθμ.1142/17.6.2013 εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη ορίζονται οι υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων κι οργανώσεων κατά τη διαβίβαση στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων−συνδικαιούχων (όνομα, επώνυμο και Α.Φ.Μ.), το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε. Οι σχετικές διαβιβάσεις θα πρέπει να γίνονται απευθείας στη Γραμματεία, μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου, το οποίο θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, οι παραβάτες θα υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται στο αρ.4, παρ.3 του ν.2523/1997, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του αρ.21, παρ.10 του ν.3943/2011.

Σχόλια