ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών φορολογικών επιβαρύνσεων προϊόντων καφέ

0

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) »

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄), με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες βεβαίωσης και είσπραξης των περιπτώσεων β, γ και είσπραξης για την περίπτωση δ της παρ. 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/01 (Α΄ 265), από τις τελωνειακές αρχές του φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α), που αναλογούν στα προϊόντα καφέ της παρ.1 του άρθρου 53Α. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου 2020, η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) που αναλογούν στα προϊόντα καφέ που εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης, κατά το μήνα Απρίλιο 2020. Η ανωτέρω παράταση της είσπραξης ισχύει μόνο για περιπτώσεις των προϊόντων αυτών για τα οποία έχουν υποβληθεί ΔΕΦΚ και έχουν βεβαιωθεί οι επιβαρύνσεις έως και 25 Μαΐου 2020. Για τις ως άνω περιπτώσεις, κατά την υποβολή των σχετικών Δηλώσεων ΕΦΚ, ο αρμόδιος ελεγκτής θα παρεμβαίνει στις Δ.ΕΦΚ που είναι σε κατάσταση «υπό έλεγχο» και θα καταχωρεί χειροκίνητα εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α., ήτοι 25 Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι ο αρμόδιος ελεγκτής θα προβαίνει στους κατά περίπτωση απαιτούμενους ελέγχους, αλλά η καταγραφή και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων θα πραγματοποιείται την ημερομηνία είσπραξης των οφειλών και το status των παραστατικών θα παραμένει «υπό έλεγχο» μέχρι την ημερομηνία αυτή. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, παρατείνονται κατά δέκα ημέρες οι προθεσμίες βεβαίωσης και είσπραξης των περ. β και γ της παρ. 8 του άρθρου 53Α, από τις τελωνειακές αρχές του φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α), που αναλογούν στα προϊόντα καφέ, για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η Ιουνίου 2020. Ειδικότερα και όσον αφορά την παραλαβή στο εσωτερικό της χώρας προϊόντων καφέ από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ από εγγεγραμμένους παραλήπτες, η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει τις παραλαβές προϊόντων καφέ που έχουν πραγματοποιηθεί από 15 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου 2020 και η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 4241/Β΄/29-12-2016), Δήλωση Παραλαβής, υποβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το ως άνω χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ως άνω άρθρου ισχύουν από την 25η.05.2020.

Τέλος, παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και για την τήρηση των διατάξεων όπως προβλέπονται στην αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 ΑΥΟ (ΦΕΚ 4241/Β΄) ως προς τις διαδικασίες και διατυπώσεις για την εμπρόθεσμη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σχόλια