ΑΑΔΕ: Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

0

Αριθμ. Α.1088 (1)
Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και τις 10.5.2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76).

β) Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1293/10.4.2020) κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.».

γ) Της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 του υποκεφαλαίου Γ΄ του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

δ) Της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (ΦΕΚ Β΄968/22-03-2017) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Την παράταση αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έως και τις 10.5.2020. Από την ως άνω αναστολή
εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

[ 22 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1526 ]

Σχόλια