ΑΑΔΕ: σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής εγγράφων που συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες ξένων κρατών

0

[ Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1086511 ΕΞ 2020 – Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 ]

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’ – Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-3222577
Fax : 210-3230829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Περί της υποχρέωσης των Δ.Ο.Υ. και εν γένει των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα που συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες ξένων κρατών».

1. Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. και πολιτών, που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), υπενθυμίζουμε ότι:

α) Με τις διατάξεις του ν.844/1978 (Α’ 227) κυρώθηκε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων» (Λονδίνο 7 Ιουνίου 1968), γνωστή και ως Σύμβαση του Λονδίνου του 1968, η οποία τέθηκε σε ισχύ, κατά τους όρους τούτου, την 22α Μαΐου 1979 και εξακολουθεί να ισχύει.Ειδικότερα, με τις παρακάτω διατάξεις του Άρθρου πρώτου του προαναφερθέντος νόμου:

αα) της παρ. 1 του άρθρου 2, ορίζεται ότι η εν λόγω Σύμβαση «εφαρμόζεται εις τα έγγραφα τα συνταχθέντα υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ενός Συμβαλλομένου Μέρους, υπό την επίσημον ιδιότητά των και εκτελούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους παντός Κράτους και άτινα δέον να προσαχθούν: α) Εις το έδαφος ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ή β) ενώπιον των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, ασκούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους ετέρου Κράτους, όπερ δεν είναι μέρος εις την παρούσαν Σύμβασιν»,

ββ) της παρ. 2 του άρθρου 2, ορίζεται ότι «Η παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται επίσης εις τας επισήμους βεβαιώσεις, εις τας αναφερομένας εις τας καταχωρίσεις εγγράφων, τας θεωρήσεις δια βεβαίωσιν χρονολογίας, της πιστοποιήσεως υπογραφής τεθημένων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων και επί ετέρων εγγράφων πλην των προβλεπομένων εις την προηγουμένην παράγραφον» και

γγ) του άρθρου 3, ορίζεται ότι «Έκαστον των Συμβαλλομένων Μερών απαλλάσσει της επικυρώσεως τα έγγραφα εις α εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις».

β) Συμβαλλόμενα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ως άνω Σύμβαση είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μολδαβία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Τσεχία.Ειδικότερες οδηγίες, για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν δοθεί με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 έγγραφό μας.

2. Ύστερα από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι Δ.Ο.Υ. και εν γένει οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πρέπει να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων (https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html):
α) χωρίς να απαιτούν επικύρωση, λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας, όπως στην περίπτωση που συντάσσονται από τους διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των συμβαλλομένων στη Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 Κρατών – Μελών και
β) με επικύρωση, από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, όταν συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες άλλων Κρατών.

  1. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και εν γένει των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος όλοι οι υπάλληλοι αυτών και να δώσουν σαφείς οδηγίες για την ακριβή εφαρμογή του.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σταύρος Ακαλίδης