ΑΑΔΕ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης

0

Θέμα: «Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης»

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1047805 ΕΞ 2020 από 28-04-2020 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σύμφωνα με τη διοικητική ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ανάληψης ποσοστώσεων, προβαίνει στους ακόλουθους ελέγχους αξιοπιστίας:

— ότι δεν έχει υποβληθεί δύο φορές η ίδια αίτηση,
— ότι η αίτηση είναι συνεκτική, για παράδειγμα όσον αφορά τα προϊόντα και τις καταγωγές που μπορούν να επωφεληθούν από την αιτούμενη δασμολογική ποσόστωση,
— ότι μια περιστασιακή αίτηση που αφορά πολύ υψηλή ποσότητα της αιτούμενης δασμολογικής ποσόστωσης είναι ορθή,
— ότι καμία επιστροφή δεν είναι υψηλότερη από το ποσό της αντίστοιχης ανάληψης(-εων).
Μετά τους ελέγχους αυτούς, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να επιβεβαιώσει μια αίτηση ή μια επιστροφή με την προοπτική ενδεχόμενης διόρθωσης.
Στην περίπτωση δε που στο αίτημα ανάληψης δασμολογικής ποσόστωσης η ποσότητα είναι υψηλότερη του 10% του αρχικού όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης -για κάποιες συγκεκριμένες δασμολογικές ποσοστώσεις το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο-, η Επιτροπή απαιτεί συστηματικά γραπτή επιβεβαίωση από τις εθνικές διοικήσεις για την ορθότητα του αιτήματος.
Συνεπώς όταν, σε έλεγχο αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντοπιστεί διασάφηση που αιτείται πολύ υψηλή ποσότητα και προκειμένου η Επιτροπή να λάβει τη σχετική επιβεβαίωση και να συμπεριλάβει το αίτημα για το ευεργέτημα της ποσόστωσης στην καθορισμένη κατανομή, τα βήματα είναι τα ακόλουθα:
α) Ενημέρωση από την Υπηρεσία μας για το αίτημα επιβεβαίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

β) Αποστολή επιβεβαίωσης στην Υπηρεσίας μας, μετά τον έλεγχο της διασάφησης, ότι η αιτούμενη ποσότητα είναι ορθή. Η επιβεβαίωση πρέπει να αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (ηλεκτρονικό μήνυμα) εντός δύο εργάσιμων ημερών και πάντως μέχρι τις 13.00 ώρα Ελλάδος.

γ) Διαβίβαση στην Επιτροπή της σχετικής επιβεβαίωσης. Η Επιτροπή διατηρεί αρχείο με τις γραπτές απαντήσεις που λαμβάνει από τα κράτη μέλη σχετικά με τους ελέγχους αξιοπιστίας.
Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»
«